بیانات فرمانده کل قوا در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)( 96/02 /20

1396/2/20 0:0

بیانات فرمانده کل قوا در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین
تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)(

96/02 /20


بسماللهالرّحمنالرّحیم )۱(
و الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابیالقاسم المصطفی محمّد.
انشاءالله بر همهی شما برادران عزیز مبارک باشد؛ هم بر فارغالتّحصیلان این دانشگاه، هم
بر واردشدگان و سردوشیبگیرانی که انشاءالله با طیّ مراحل تحصیلی و تمرینی به رتبهی
پاسداری خواهند رسید.
ماه شعبان؛ ظرف زمانی ارزشمند برای بهرهگیری از رحمت پروردگار
ماه شعبان است، ماه بارش رحمت الهی است. اگر انسان فقرات مناجات شعبانیّه و ادعیّهی
ماه شعبان در شب نیمه و دیگر دعاها و اعمال را نگاه کند، احساس میکند که ماه شعبان
یک ظرف زمانی بسیار ارزشمندی است برای بهرهگیری از رحمت پروردگار. شما جوانهای
عزیز، با دلهای پاک، با روحهای آماده، میتوانید خیلی بهره بگیرید و امیدوارم که انشاءالله
از برکات این ماه و از رحمت الهی در این ماه بهره بگیرید.

یکی از برجستهترین خصوصیّات ماه شعبان مسئلهی ولادت باسعادت قطب عالم امکان،
حضرت بقیّةالله )ارواحنا فداه( است. برجستگی این روز و شب با این ولادت بزرگ بسیار
بیشتر و مضاعف شده است. البتّه شب نیمهی شعبان شب مبارکی است، شب دعا است،
شب مناجات است، گفته شده است که از موارد لیلةالقدر است، لکن با این ولادت همهی
اینها مضاعف میشود. یک توجّ هی به وجود مقدّس بقیّةالله )ارواحنا فداه( بکنیم با چند
نکتهی کوتاه در مورد آن بزرگوار. البتّه در درجهی اوّل، باید تبریک عرض بکنیم به همهی
شما این میلاد را، این ایّام را، این شیرینی ولادت باسعادت آن بزرگوار را. ماه شعبان، از اوّل
تا آخر، ماه الطاف الهی و شیرینیها و چشمروشنیها است. البتّه امسال متأسّ فانه با این
حادثهای که در معدن پیش آمد،)۲( ما داغدار شدیم، و قبل از آنهم حادثهی مربوط به
مرزبانان ما در جنوب کشور)۳( دلها را افسرده کرد و داغدار کرد، ولیکن ماه، ماه شادی و
دلباختگی دلباختگان اهلبیت )علیهمالسّ لام( است.
توجّ ه به چند نکته:
1.عرض ارادت به امام زمان )ع( یعنی اظهار عبودیّت به پروردگار
در مورد امام زمان )عجّ لاللهلهالفرج و سلاماللهعلیه( نکتهی اوّل این ]است[ که این بزرگوار
داعیالله است. نگاه به آن بزرگوار وسیلهای است برای عرض ارادت و عبودیّت به درگاه
حضرت حقّ متعال. اَلسَّ لامُ عَلَیکَ یا داعیَ اللهِ وَ رَبّانیَّ آیاتِه؛)۴( همهچیز، همهی انبیا،
همهی اولیا، همهی مقدّسات، همهی ارواح طیّبه که نورافشانی میکنند بر زندگی ما، بر
عالم ما، بر همهی عالم وجود، آیات حقّند، جلوههای حضرت پروردگارند؛ این نکتهای است
که باید توجّ ه داشت. به امام زمان توجّ ه میکنیم، توسّ ل میکنیم، در مقابل آن بزرگوار عرض
خاکساری میکنیم، برای اینکه این خاکساری به ذات احدیّت برسد و پیش خدای متعال
اظهار عبودیّت کرده باشیم.
2.یاد امام زمان)ع(، یادآور پایان شب ظلمانی ظلم و ظلمت
دوّم اینکه نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار، دائماً به ما یادآوری میکند که طلوع خورشیدِ
حق و عدل در پایان این شب ظلمانی، قطعی است. انسانها گاهی که امواج متراکم ظلمت و
ظلم را مشاهده میکنند، مأیوس میشوند. یاد امام زمان نشاندهندهی این است که خورشید
طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد؛ بله، ظلمات هست، ظالمان و تاریکیآفرینان هستند
در دنیا، و قرنهای متمادی بودهاند امّا پایان این شب سیاه و ظلمانی، قطعاً طلوع خورشید
است؛ این آن چیزی است که اعتقاد به امام زمان به ما میآموزد؛ این وعدهی تضمینشدهی
پروردگار است: اَلسَّ لامُعَلَیکَ اَیُّهَا العَلَمُ المَنصوبُ وَ العِلمُ المَصبوبُ وَ الغَوثُ وَ الرَّحمَةُ الواسِعَةُ
وَعداً غَیرَ مَکذوب؛)۵( وعدهی تخلّفناپذیر الهی است. در اوّل زیارت ]هم دارد[: اَلسَّ لامُ
عَلَیکَ یا وَعدَ اللهِ الَّذی ضَ مِنَه؛)۶( وعدهای که تضمینشده است از طرف پروردگار، ظهور
این بزرگوار است. بنابراین این هم نکتهی دوّم است. معتقدین به ظهور ولیّ عصر و وجود
ولیّ عصر )ارواحنا فداه( هیچگاه دچار نامیدی و یأس نمیشوند، و میدانند که قطعاً این
خورشید طلوع خواهد کرد و این تاریکیها و این سیاهیها را برطرف خواهد کرد.
3.حالت انتظار یعنی »آمادهباش« بودن
نکتهی سوّم این است که ما مأمور به انتظاریم؛ انتظار یعنی چه؟ انتظار به معنای
مترصّ د بودن است. در ادبیّات نظامی یکچیزی داریم به نام »آمادهباش«؛ انتظار یعنی
»آمادهباش«! باید »آمادهباش« باشیم. انسان مؤمن و منتظر، آنکسی است که در حال
»آمادهباش« است. اگر امام شما که مأمورِ به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کلّ جهان
است، امروز ظهور بکند، باید من و شما آماده باشیم. این »آمادهباش« خیلی مهم است؛
انتظار به این معنا است. انتظار به معنای بیصبری کردن و پا به زمین کوبیدن و چرا دیر شد
و چرا نشد و مانند اینها نیست، انتظار یعنی باید دائم در حال »آمادهباش« باشید.
4.انتظار؛ مستلزم صلاح و اصلاح فردی و اجتماعی، و در گرو معرفت و
بصیرت
نکتهی چهارم و آخر ]اینکه[ این انتظار، مستلزم صلاح و عمل است؛ باید خودمان را اصلاح
کنیم، باید اهل عمل به آن چیزی باشیم که دل آن بزرگوار را شاد میکند. اگر بخواهیم
اینجور عمل بکنیم و این صلاح و اصلاح را برای خودمان فراهم بکنیم، طبعاً نمیتوانیم به
عمل فردی اکتفا کنیم. در محیط جامعه، در محیط کشور، در محیط جهانی هم وظایفی
هست که باید انجام بدهیم؛ این وظایف چه هستند؟ این همان چیزی است که نیاز دارد
به بصیرت، نیاز دارد به معرفت، نیاز دارد به نگرش جهانی، نیاز دارد به روشنبینی؛ این آن
چیزی است که شما جوان عزیز فعّالِ امروز به آن موظّ فید.
دانشگاه امام حسین)ع(؛ محلّ رویش نهالهای بارور و پُرثمر
خب، در مورد دانشگاه افسری امام حسین؛ اوّلاً مبارک است بر شما که در این دانشگاه
هستید، درس خواندید یا درس خواهید خواند؛ این خیلی فرصت باارزش و مغتنمی است؛
ثانیاً، این دانشگاه محلّ سر برآوردن نهالهایی است که در زمین مستعدّی نشانده شدهاند.
این دانشگاه، آنجایی است که میتواند انسانهای مستعد را به نقطهای برساند که هر انسان
بامعرفت برجستهای وقتی به آن نقطه نگاه میکند، نسبت به آن غبطه بخورد. کسی مثل
امام بزرگوار ما، آن شخصیّت عظیم، آن شخصیّت معنوی، آن عالم به دین، آن فقیه، آن
حکیم -آدم کوچکی نبود امام- وقتی نگاه میکند به جایگاه رزمندگان اسلام و شهیدان این
راه، با غبطه نگاه میکند؛ در فرمایشات ایشان، این به تکرار شنیده شده است؛ این دانشگاه،
انسانها را، جوانها را به آنجا میرساند. این دانشگاه مصداق این آیهی شریفه است: کَزَرعٍ اَخرَجَ
شَ طئَهُ فَئازَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوی عَلیسُ وقِه یُعجِ بُ الزُّرّاعَ لِیَغیظَ بِهِمُ الکُفّار؛)۷( آن کسانی
که این مزرعه را آماده کردهاند، خودشان گاهی از محصولات این مزرعه به شگفت میآیند!
مزرعهی بابرکتی است و میتواند اینجور نهالهای بارآوری و پُرباری را پرورش بدهد و به
جامعه تقدیم کند. لِیَغیظَ بِهِمُ الْکُفّار؛ و کفّار هم از این انسانی که در اینجا پرورش پیدا
میکند، دچار غیظ و خشم و غضب میشوند.
برخی از اسباب اقتدار کشور و غیظ دشمنان جمهوری اسلامی:
1.سپاه پاسداران
امروز اگر نگاه کنیم در بین قشرهای جامعهی ما، چند قشرند که در تبلیغات بینالمللی
استکبار، در اظهارات سیاسیّون استکبار، در رفتارهای توطئهگرانهی استکبار، نشانهی بغض
استکبار نسبت به این چند قشر آشکار است؛ در رأس اینها سپاه پاسداران است. چرا؟ با
سپاه چرا اینقدر بدند؟ با این جوان برومندی که تربیت میشود، رشد میکند، قد میکشد در
معنویّت، چرا اینقدر دشمنند؟ چون مایهی اقتدار کشور است؛ این نکته خیلی مهم است.
علّت دشمنی آنها این است که این مجموعه، مایهی اقتدار کشور است. هر چیزی که مایهی
اقتدار ایران اسلامی باشد مبغوض آنها است، مورد کینهی آنها است، مورد غیظ آنها است.
2.علم و پیشرفت علمی
دو سه نمونهی دیگر هم وجود دارد، آنها را هم عرض بکنم. علم هم مایهی اقتدار است؛
پیشرفت علمی ما هم مورد غیظ و غضب آنها است. دیدید، آدم فرستادند دانشمند هستهای
ما را ترور کردند، یعنی دانه دانه شناسایی کردند، مسیرهایشان را پیدا کردند، به مزدورها
پول دادند که بیایند آنها را ترور بکنند. علم و عالم ازجملهی چیزهایی است که آنها را به
غیظ و غضب میآورد.
3. اقتصاد قوی و مستقل
اقتصاد قوی و مستقلّ کشور ما هم مایهی اقتدار ما است لذا با آن مخالفند. تحریم
میکنند، برای اینکه اقتصاد را ضربه بزنند؛ تدابیر گوناگونی به کار میبندند که ای کاش
اقتصاددانهای مؤمن ما بیایند برای مردم تشریح کنند تدابیری را که دشمنان ما در آن
سوی مرزها به کار میبرند تا ما نتوانیم در داخل، اقتصاد محکم و مستقل و قوی داشته
باشیم؛ چرا؟ چون اقتصاد مایهی اقتدار است و یک کشوری که اقتصاد محکمی دارد، این
کشور یک وسیلهی اقتدار دارد.
4. قدرت نظامی
قدرت نظامی، مایهی اقتدار است. میبینید، دربارهی مسائل موشکی چه جنجالی در دنیا
راه میاندازند، که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله، ما موشک داریم، موشک
دقیق ]هم[ داریم؛ موشک ما هدف را از فاصلهی چند هزار کیلومتری با فاصلهی چند متری
قادر است بزند؛ این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش
خواهیم داد؛ انشاءالله. با این هم چون مایهی اقتدار کشور است مخالفند، با آن دعوا دارند،
غیظ و غضب دارند. میبینید چه میکنند در دنیا.
5. عنصر فداکار نظامی
عنصر نظامی فداکار هم مایهی اقتدار است؛ علاوه بر سازمانهای نظامی، یک عنصر نظامی
فداکار، یک صیّاد شیرازی، یک شهید شوشتری و خودِ یک انسان فداکار هم که یک عنصر
نظامی است و فداکار و صادق است، مورد غیظ و غضب است. اینها در جنگ به شهادت
نرسیدند، اینها ترور شدند؛ یعنی شناسایی شدند، تعقیب شدند و ترور شدند، برای خاطر
اینکه خودشان را بهعنوان یک مانعی در مقابل دستاندازی دشمن نشان میدادند و مایهی
اقتدار کشور بودند؛ ]پس[ با آنها هم دشمنند.
6. ایمان و حیا و اخلاق جوانان
ایمان و حیا و اخلاق جوانان هم مایهی اقتدار است، ]لذا[ با آن دشمنند. اینهمه در فضای
مجازی و در رسانهها فعّالیّت میکنند، میلیاردها خرج میکنند برای اینکه بتوانند از جوان
ایرانی اخلاق را، ایمان را، پایبندی به شریعت را، حیا را سلب کنند و بگیرند؛ چرا؟ چون
اینها مایهی اقتدار کشور است. با جوان مؤمن متشرّعِ باحیای باایمان که در مقابل این
وسایل شهوتانگیز نمیلغزد و میتواند خودش را نگه دارد، و برای کشور مایهی اقتدار است؛
دشمنند.
7. روحیه ی جهاد و مقاومت در میان مردم
روحیّهی جهاد و مقاومت در ملّت یکی از مایههای اقتدار است، لذا با روحیّهی جهاد و
مقاومت دشمنند. در ادبیّات استعماری جهانی به روحیّهی مقاومت، به روحیّهی جهاد،
تهمتِ خشونت میزنند؛ خشونت، تندرَوی -که متأسّ فانه گاهی ما هم از آنها یاد میگیریم و
همانها را تکرار میکنیم- این بهخاطر این است که روحیّهی جهاد و شهادت مایهی اقتدار
است برای یک کشور.
امنیّت؛ مهمترین مؤلّفه در اقتدار کشور و ناراحتی دشمنان
خب، اینها همه مایهی اقتدارند و همه مبغوضند، امّا آن چیزی که حافظ امنیّت است،
در درجهی بالاتری از امنیّت قرار دارد؛ مجموعهای که میتواند امنیّت کشور را حفظ کند
اهمّیّت بیشتری دارد. برای همین است که با مجموعههای حافظ امنیّت -که نیروهای
مسلّح ازجملهی مهمترین اینها هستند- مخالفند؛ بهخاطر اینکه اگر امنیّت نبود، علم هم
نیست، اقتصاد هم نیست، ابتکار هم نیست. آن چیزی که موجب میشود یک کشور بتواند
دانشمند تربیت کند، بتواند در بخشهای مختلف رشد کند، وجود امنیّت است. بستر امنیّت
برای یک کشور از همهچیز مهمتر و لازمتر است. آن چیزی که حافظ امنیّت کشور است،
موجب ناراحتی آنها است؛ ]لذا[ تلاش میکنند این امنیّتی را که در کشور وجود دارد از بین
ببرند. این یکی از نکات بسیار مهم است.
مخالفت استکبار با هر عنصر مقاوم
خب، برادران عزیز من، فرزندان عزیز من، جوانان عزیز من! ما امروز »دولت مقاومت«ایم.
دولت مقاومت خیلی مهم است. دولت مقاومت با فلان سازمان مقاومت فرق دارد، با فلان
جریان مقاومت در فلان کشور فرق دارد، با فلان شخصیّت مقاومت فرق دارد. ]البتّه[ با آنها
هم دشمنند؛ استکبار جهانی که اهل زیادهطلبی است، اهل تجاوز است، اهل دستاندازی
به همهی ثروتهای مادّی و معنوی ملّتهای عالم است، با هر عنصر مقاومت مخالف است،
]لذا[ با سازمانهای مقاومت هم مخالف است، با انسانهای مقاوم هم مخالف است، امّا اینها
کجا و دولت مقاومت که بر اساس مقاومت تشکیل بشود، کجا! جمهوری اسلامی دولت
مقاومت است؛ دولت مقاومت که سیاست دارد، اقتصاد دارد، نیروی مسلّح دارد، حرکات
بینالمللی دارد، منطقهی نفوذ وسیع در درون کشور و بیرون کشور دارد؛ این بسیار مهم
است، و با هیچ عنصر مقاومت دیگری قابل مقایسه نیست. برای همین است که دشمنیها
از همهجای دنیا -چه از سوی قدرتطلبان، چه از سوی نوکران قدرتطلبان- متوجّ ه
جمهوری اسلامی است.
دولت مقاومت؛ دولتی ایستاده در موضع اقتدار و تسلیمنشده در برابر
زورگوییها
خب، »دولت مقاومت« یعنی چه؟ یعنی تسلیم زورگویی نشدن، تسلیم زیادهطلبی
نشدن، در موضع اقتدار ایستادن. دولت مقاومت در موضع اقتدار قرار میگیرد. ببینید،
دولت مقاومت نه اهل تجاوز است، نه اهل سلطهطلبی و دستاندازی به ملّتها و کشورها
است، نه اهل فرو رفتن در لاک دفاعی و موضع انفعال است؛ هیچکدام از اینها نیست. بعضی
خیال میکنند اگر ما بخواهیم خودمان را از تهمت سلطهطلبی و اقتدارطلبی بینالمللی
و منطقهای برکنار کنیم، باید برویم در لاک دفاعی؛ اینجوری نیست. در لاک دفاعی
نمیرویم، در موضع انفعال قرار نمیگیریم، بلکه ما در موضع »اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَ عتُم مِن قُوَّةٍ
وَ مِن رِباطِ الخَ یلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم«)۸( قرار میگیریم. در موضعی قرار میگیریم
که در این آیهی شریفه از آن تعبیر شده است به »تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم«؛ »تُرهِبونَ
بِه« یعنی چه؟ »تُرهِبونَ بِه« همان چیزی است که در ادبیّات سیاسی امروز به آن »قدرت
بازدارندگی« میگویند. جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار میگیرد که دارای قدرت
بازدارندگی است؛ دارای اقتدار بازدارنده است؛ میخواهند این اقتدار نباشد.
ضربهی محکم و واکنش سخت جمهوری اسلامی در برابر هر تعرّض
آنچه جمهوری اسلامی دارد، آنچه تاکنون تحصیل کرده است -که با ابتکار خود و با همّت
خود تحصیل کرده است و رهین منّت هیچ دولت و هیچ قدرت دیگری نیست- برای
بازدارندگی و برای داشتن اقتدار بازدارنده به دست آورده است و تحصیل کرده است، بعد
از اینهم در این راه پیش خواهد رفت. ما، بعد از اینهم، تا آنجایی که بتوانیم و با همهی
همّتمان، با همهی تلاشمان، با همهی استعداد نیروی انسانیمان که کم هم نیست، در
راه افزایش قدرت بازدارندگی پیش خواهیم رفت و آن را به کار خواهیم گرفت، برای اینکه
دشمن به فکر تعرّض نیفتد و بداند که اگرچنانچه تعرّض کرد، ضربهی محکمی خواهد
خورد، واکنش سختی خواهد دید. من مدّ تها قبل)۹( گفتم دوران »بزن و دررو« به
جمهوری اسلامی دیگر گذشته است؛ اینکه بیا بزن و دررو، ]دیگر[ اینجوری نیست؛ اگر
زدند پایشان گیر میافتد؛ شروع ممکن است با آنها باشد امّا تمام کردن دیگر با آنها نیست
و در اختیار آنها نیست. این همان قدرتی است که دشمن از آن بیمناک است؛ این همان
اقتداری است که دشمن مایل نیست که جمهوری اسلامی آن را داشته باشد.
اهداف دشمن در جمهوری اسلامی:
1.هدف کوتاهمدّ ت: سلب امنیّت کشور
خب، دشمن چه چیزی را هدف گرفته؟ من این را به شما میگویم. شما برادران عزیز من،
فرزندان من و جوانان من هستید. گزارشی هم که فرماندهان عزیز ما اینجا دادند، نشان
میدهد که شما علاوه بر آموزش نظامی، آموزش بصیرت و معنویّت و نگاه سیاسی و مانند
اینها هم دارید. دشمن دنبال چیست؟ هدف دشمن در جمهوری اسلامی چیست؟ دشمن
چه چیزی را هدف گرفته است؟ من عرض میکنم دشمن یک هدف کوتاهمدّت دارد،
یک هدف میانمدّت دارد، یک هدف بلندمدّت دارد. هدف کوتاهمدّت دشمن به هم زدن
امنیّت کشور است، ایجاد آشوب و فتنه در کشور است، از بین بردن این افتخار بزرگ است
که جمهوری اسلامی بحمدالله از آن برخوردار است. ما در یک منطقهی پر از تشنّج، پر
از ناآرامی، بلکه در یک دنیای پر از تشنّج و ناآرامی، توانستهایم محیط امنی را برای کشور
خودمان به وجود بیاوریم. این ]کار[ را ملّت کرده است، این را مسئولین دلسوز انجام دادهاند،
این را آگاهیها و هشیاریها و بهروزبودنها به وجود آورده است؛ میخواهند این را از ملّت
بزرگ ایران بگیرند. یکی از مهمترین اهداف یا شاید مهمترین هدف کوتاهمدّت دشمن،
این است که بتوانند امنیّت را از کشور سلب کنند. من بعد در این زمینه باز یک جملهی
دیگر عرض خواهم کرد.
2.هدف میانمدّ ت:ضربه به اقتصاد کشور
هدف میانمدّت آنها مسئلهی اقتصاد کشور است، مسئلهی معیشت مردم است. اقتصاد
بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند، کار و تولید باید در کشور پایین
بماند، بیکاری باید بهعنوان یک بلا در کشور عمومیّت پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری
اسلامی و از نظام اسلامی بهخاطر مشکلات معیشتی ناامید و مأیوس بشوند. این هدف
دشمن است؛ دنبال این هستند، دارند تلاش میکنند، برایش برنامهریزی میکنند، به قول
خودشان اتاقهای فکر تشکیل میدهند، برای اینکه بتوانند این کار را در کشور ما انجام
بدهند. این هدف میانمدّت آنها است که دنبالش هستند. ما وقتی این هدف را فهمیدیم،
آنوقت باید علاج بکنیم؛ علاج هم میتوانیم بکنیم، اگر به خود بیاییم، یکقدری توجّ ه
کنیم، دنبال کنیم. اگر همین شعاری را که ما اوّل سال مطرح کردیم -»اقتصاد مقاومتی؛
تولید ملّی و اشتغال«- دنبال بکنیم، آن نقشهی دشمن مسلّماً از بین خواهد رفت؛
همچنانکه اگرچنانچه متوجّ ه باشیم و آماده باشیم برای برخورد و مواجههی با آن هدف
کوتاهمدّت و هدف نزدیک که مسئلهی ناامنی است و ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه و آشوب،
قطعاً خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.
3.هدف بلندمدّ ت: از بین بردن اصل نظام
هدف بلندمدّت هم، اصل نظام اسلامی است. یک روزی صریحاً میگفتند که نظام اسلامی
باید از بین برود؛ بعد دیدند این حرف، حرفی است که به ضررشان تمام میشود و اوّلاً،
نمیتوانند و در آن میمانند و آبرویشان پیش طرفدارانشان، دولتهای وابسته و مزدورشان
در دنیا میرود؛ ]لذا[ آمدند این را تعدیل کردند و گفتند: تغییر رفتار جمهوری اسلامی. بنده
همانوقت به مسئولین عزیز کشور گفتم: آقایان! توجّ ه داشته باشید که تغییر رفتار، با تغییر
نظام هیچ فرقی ندارد. معنای تغییر رفتار این نیست که اگر صبح ساعت هفت میآمدیم،
حالا هفت و نیم یا شش و نیم بیاییم. تغییر رفتار یعنی اینکه راه اسلام را میرفتیم، راه انقلاب
را میرفتیم، خطّ امام را میرفتیم، حالا زاویه بگیریم؛ اوّل ۲۰درجه، بعد ۴۵درجه، بعد ۹۰
درجه، بعد ۱۸۰درجه در طرف مقابل حرکت بکنیم؛ تغییر رفتار یعنی این؛ یعنی همان از
بین بردن نظام اسلامی؛ این هدف بلندمدّت آنها است. بنابراین، هدف دشمن اینها است.
دشمن، دشمن است؛ از هرچه که بتواند اِعمال دشمنی بکند، استفاده خواهد کرد.
انتخابات؛ زمینهای برای اعتلاء و آبرو یا ضعف و سستی کشور
یک کلمه ]هم[ راجع به انتخابات عرض بکنم. انتخابات، یکی از آن زمینههایی است در
کشور که ]هم[ میتواند مایهی اعتلاء و آبرو بشود، هم میتواند مایهی ضعف و سستی و ایجاد
مشکلات بشود؛ انتخابات اینجوری است. اگر مردم شرکت کنند، با نظم شرکت کنند، با
اخلاق حرکت بکنند، حدود اسلامی را رعایت بکنند، قانون را همه رعایت بکنند، این مایهی
آبرو و عزّت نظام جمهوری اسلامی است؛ و اگر قانونشکنی کنند، اگر بداخلاقی کنند،
اگر با حرفهای خود، دشمن را به خودشان امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد
شد. ما برای انتخابات تازهکار نیستیم. ما ۳۷سال، ۳۸سال است که با انتخابات سروکار
داریم -قبلها، هر سالی تقریباً یک انتخابات بود؛ حالا هم چند سالی است که هر دو سال یک
بار، یک انتخابات بزرگ در این کشور به راه میافتد- ما مجرّبیم در کار انتخابات، میدانیم
انتخابات چیست، میدانیم آن کسانی که در انتخابات، طرف قضیّه هستند و دخالت دارند،
در چه محیطهای فکری ممکن است قرار بگیرند، چه دشمنیهایی با اینها میشود، چه
وسوسههایی به اینها رو میآورد؛ اینها چیزهایی است که برای ما تجربهشده است؛ اینها
روشن است.
توصیههایی برای نامزدهای انتخابات:
1.توجّ ه و اهمّیّت به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در برنامهها
من توصیه میکنم به همهی این آقایان محترمی که نامزدهای انتخاباتی هستند و به آنها
میگویم -آنچه را به مردم باید عرض بکنیم، عرض کردیم- به آنها من عرض میکنم که در
وعدههای خود، در اظهارات خود، در برنامههایی که به مردم میدهند، توجّ ه کنند که دو سه
چیز را حتماً رعایت بکنند: یکی مسائل اقتصادی است. حتماً توجّ ه کنند به مسائل اقتصادی
و بگویند و قاطع بگویند که برای اقتصاد کشور میخواهند تلاش بکنند؛ این یکی از مسائل
مهم است. بگویند که در درجهی اوّل، معیشت مردم برایشان دارای اهمّیّت است.
2.توجّ ه به حفظ استقلال و عزّت ملّت ایران در مقابل استکبار
نکتهی دوّمی که در برنامهریزیهایشان، در اظهاراتشان، در وعدههایی که به مردم میدهند،
باید خودنمایی کند، مسئلهی عزّت ملّی و استقلال ملّت ایران است. آقایان! ملّت ایران، یک
ملّت انقلابی است، ملّت ایران یک ملّت سرافراز است، ملّت ایران ملّتی است که از نهایت
ضعف و وابستگی توانست خودش را به اوج اقتدار و عزّت بینالمللی برساند؛ این ملّت را نباید
تضعیف کرد، این ملّت را نباید سرشکسته کرد، این ملّت را نباید در مقابل ملّتهای دیگر،
در مقابل قدرتهای بزرگ به تسلیم واداشت؛ این ملّت، با اقتدار زنده است؛ اگرچنانچه این
اقتداری که این ملّت دارد نشان میدهد نمیبود، دشمن اکتفا نمیکرد به اینکه بخواهد بیاید
یک دستوری را به فلان رئیسجمهور ما یا به فلان مأمور ما بدهد؛ میآمد مسلّط میشد
بر این کشور. همان کاری را اینها با جمهوری اسلامی میخواهند بکنند و در آن صورت
میکردند که با این کشورهای وابستهی مزدورِ بیآبروی بعضی از مناطق عالم ازجمله در
منطقهی ما دارند انجام میدهند؛ همان رفتار را با ملّت ما میخواستند انجام بدهند. باید عزّت
ملّی، سربلندی ملّت و عظمت ملّت در مقابل استکبار حفظ بشود؛ ]نامزدهای انتخاباتی[
نشان بدهند که در مقابل زیادهخواهی آمریکا، در مقابل خباثتهای صهیونیستها
ایستادهاند.
3. توجّ ه به امنیّت با عدم تحریک گسلهای اعتقادی، زبانی، قومی،
جغرافیایی در کشور
نکتهی سوّمی که باید خیلی در برنامهها و اظهارات و وعدههای نامزدهای محترم مورد
توجّ ه قرار بگیرد، همین امنیّت ملّی است، همین آرامش ملّی است. سعی کنند گسلهای
اعتقادی یا جغرافیایی یا زبانی یا قومی را تحریک نکنند؛ مراقب باشند! سالهای متمادی
است که دشمنان ما دارند روی این گسلها کار میکنند. دشمنان جمهوری اسلامی روی
کردستان کار کردند ]امّا[ مردمِ کُردِ مؤمنِ ما با مشت به دهان اینها کوبیدند. اینها آمدند
بر روی مردم متعصّ ب و غیور آذربایجان کار کردند، سرمایهگذاری کردند ]امّا[ مردم غیور
آذربایجان مثل صاحبان انقلاب، سر بلند کردند و در روی آنها ایستادند و آنها را مردود
کردند؛ همینجور با مردم عرب خوزستان، با مردم بلوچستان، با مردم ترکمن. دارند کار
میکنند، سرمایهگذاری میکنند، پول میدهند، مزدور میگیرند، حرف درست میکنند، برای
اینکه بتوانند این گسلها را فعّال کنند؛ امّا اقوام ایرانی با همهی قدرت، با همهی صمیمیّت،
با همهی اخلاص، با همهی ایمان ایستادهاند. نامزدهای ریاست جمهوری مراقب باشند
بهخاطر خطای در تشخیص، کاری را که دشمن نیمهکاره انجام داده و نتوانسته پیش ببرد،
به نفع دشمن تعقیب نکنند و این گسلها را تحریک نکنند.
حفظ امنیّت و آرامش انتخابات، و برخورد قاطع با اقدامکنندگان علیه
امنیّت کشور
مسئلهی امنیّت و آرامش برای این کشور بسیار مهم است. در انتخابات، مسئولان امنیّت،
مسئولان آرامش، از قوّهی قضائیّه، از نیروی انتظامی، از وزارت کشور، و بقیّه و بقیّه باید
همه مراقبت بکنند که امنیّت را حفظ بکنند. اگر کسی علیه امنیّت این کشور بخواهد قیام
بکند، قطعاً با عکسالعمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد؛ این را بدانند. آن صهیونیستِ
پولدارِ آمریکاییِ خبیث که گفت من گرجستان را با ده میلیون دلار توانستم زیرورو کنم،
در سال ۸۸به فکر افتاد که جمهوری اسلامی را هم اینجوری ]کند[. ببینید این خطای در
تطبیق و این حماقت در شناخت به کجا میرسد که جمهوری اسلامیِ با این عظمت را، ملّت
ایرانِ با این عظمت را مقایسه کنند با کشورهای دستِ چندم دنیا و بخواهند اثر بگذارند و
کار بکنند؛ خب برخورد کردند با دیوار مستحکم اراده و عزم ملّی. امروز هم همینجور است؛
این را بدانند که امنیّت برای این کشور خیلی مهم است، مردم به امنیّت اهمّیّت میدهند،
این حقیر هم بهتَبَع مردم، به امنیّت این کشور اهمّیّت میدهم؛ در انتخابات باید امنیّت
بهصورت کامل محفوظ بماند؛ و هرکسی که از این راه تخطّ ی بکند، قطعاً بداند سیلی خواهد
خورد.
قدرتها متعلّق به خدا است، دلها متعلّق به خدا است، دلها »بَینَ اِصبَعَیِ الرَّحمن«) ۱۰(
-لابهلای ارادهی الهی- است؛ دلها دست خدا است. مردم ایران با اتّکاء به لطف الهی این
راه را با قدرت طی کردهاند، بعد از این هم انشاءالله طی خواهند کرد. و در میان ملّت ایران،
جوانان نقش برجستهتری دارند، و در میان جوانان، شما جوانهای عزیز خصوصیّتی دارید؛
این را قدر بدانید، خدای متعال را شکرگزار باشید.
پروردگارا! تو را به مهدی موعود، تو را به آنکسی که »بِیُمنِهِ رُزِقَ الوَری وَ بِوُجودِهِ ثَبَتَتِ
الاَرضُ وَ السَّ ماء«)۱۱( سوگند میدهیم این جوانان را و همهی جوانان کشور را، همهی ملّت
بزرگ ایران را در سایهی لطف و عنایت خود محفوظ بدار؛ ملّت ایران را بر دشمنانش پیروز
کن. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد تو را سوگند میدهیم ارواح طیّبهی شهدا و روح مطهّر
امام شهدا را با ارواح طیّبهی محمّد و آل محمّد محشور بفرما.
والسّ لام علیکم و رحمةالله و برکاته

 

 

 


۱( در ابتدای این مراسم -که در دانشگاه امام حسین )ع( برگزار شد- سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری
)فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( و دریادار پاسدار مرتضی صفاری )فرمانده دانشگاه امام
حسین )ع(( گزارشی ارائه کردند.
۲( اشاره به حادثهی انفجار در معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر در استان گلستان و جان باختن
تعدادی از معدنچیان.
۳( اشاره به شهادت جمعی از مرزبانان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اقدام گروهک تروریستی
در مرز میرجاوه.
۴( احتجاج، ج ۲، ص ۴۹۳
۵( همان
۶( همان
۷( سوره فتح، بخشی از آیهی ۲۹؛ »... چون کشتهای است که جوانهی خود برآورد و آن را مایه دهد تا
ستبر شود و بر ساقههای خود بِایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهیِ [ آنان ]خدا[ کافران را به
خشم دراندازد...«
۸( سورهی انفال، بخشی از آیهی ۶۰؛ »و هرچه توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید، تا با این
]تدارکات[، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید...«
۹( بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام )۳۱/۶/۱۳۸۶(
۱۰( عوالی اللئالی، ج۱، ص ۴۸)با اندکی تفاوت(
۱۱( زادالمعاد )دعای عدیله(، ص۴۲۳

 

 

منبع : khamenei.ir


تاریخ بروز رسانی:   22 تير 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >